මෙරටින් රැගෙන යාමට තැත් කළ වල්ලපට්ටා තොගයක් සමග සැකකරුවන් 4ක් රේගු භාරයට 15-04-18