හොරොව්පතාන නෙළු ඔයේ අනවසරයෙන් වැලි ගොඩ දමමින් සිටි පුද්ගලයින් 4 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට 09-02-18