පුද්ගලයින් 4කට මරු කැඳවූ මහනුවර - යාපනය මාර්ගයේ මාන්කුලම් ප්‍රදේශයේ සිදුවූ රිය අනතුර 10-01-18