දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිවයිනට ගිවිසුම් 4ක් සඳහා අත්සන් තැබේ 13-07-18