ශ්‍රී ලාංකික ධීවරයින් පිරිසක් රැගත් යාත්‍රාවක් ජාත්‍යන්තර මුහුදේදී කාර්මික දෝෂයකට 11-07-18