සිංහරාජෙ සද්ධන්තයින් දෙන්නා ඉවත් කළොත් ලෝක උරුම ලැයිස්තුවෙන් සිංහරාජෙ ගැලවෙන ලකුණු 14-06-18