ආණ්ඩුව බලයෙන් පහ කළ යුතු හේතුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි වාමංශික පෙරමුණේ නායකවරයා හෙළි කරයි. 13-03-18