නව බස් ගාස්තු සංශෝදනය ලබන සතියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය බස් සංගම් වලට පොරොන්දු වෙයි 17-05-18