මාධ්‍යවේදී සුගත් රත්නායක විසින් රචිත තොරතුරු විප්ලවය හා ප්‍රවෘත්ති කෘතිය එළි දක්වයි 13-01-18