බන්‍‍ධනාගාරයේ රැඳවියෙකුට පහරදීමපැමිණිලි කිරීමට බිරිඳ සහ නීතිඥයින් පොලිස්පති හමුවට 11-01-18