පොදු ජන පෙරමුණ හා සන්ධානය එකතු වී හම්බන්තොට මහ නගර සභාවේ බලය පිහිටුවනවා - එරාජ් රවීන්ද්‍ර 13-02-18