අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී හැසිරුණු ආකාරය අනුමත කරන්න බැහැ - මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය 12-01-18