මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ සංවිධානය කළ හෙළිදරව්ව 12-01-18