චීන දුම්රිය මැදිරිවල තිරිංග පද්ධති දෝෂවලට හේතුව ඒවා නිසි ලෙස නඩත්තු නොකිරීම බව හෙළිවෙයි 09-02-18