ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා යළි තේරී පත් වෙයි 12-01-18