අවුරුදු සමයේ එළවළුවලට වෙළෙඳපොළේ නිසි මිලක් නොතිබීම හේතුවෙන් අලුත් අවුරුදු අහිමි ගොවීන් 13-04-18