අභාවප්‍රාප්ත ප්‍රවීණ සිනමාවේදී ධර්මසේන පතිරාජයන්ගේ ජීවන තතු ඇතුළත් කෘතියක් එළිදැක්වේ 09-02-18