මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනිඅවි කිහිපයක් සමග සැකකරුවෙකු යටියන්තොට වී ඔය ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට 12-01-18