පසුගිය සමයේ අධිකරණයේ විභාග වූ කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව වාසුදේව නානායක්කාර යළි සිහිකැඳවයි 11-07-18