සෞභාග්‍යයෙන් පිරි රටක් ගොඩනැගීමේදි තිරසර සංවර්ධනයට පදනම සැකසිය යුතුයි - ශෙවාන් ඩැනියෙල් 10-09-17