ඇකයෙන් අතහැර අතරමග දමා ගොස් සිටි දරුවාට ඇතිවූ දාරක ස්නේහයෙන් රුධිරය කිරි කර පෙවූ පොලිස් මව. 13-09-17