පිටකොටුව පොලිස් සිරිමැදිරිය තුළ තරුණයෙකු මිය යාම ගැන මානව හිමිකම් කොමිසමේ ඇසත් යොමු වෙයි 14-01-18