පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විදුර වික්‍රමනායක නිසා උණුසුම් වූ හොරණ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටුව 10-07-18