පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය සභාපතිවරයා ෆේස්බුක් තහනම පිළිබඳව පළ කළ අදහස් 14-03-18