මේ වසරේ අපේක්ෂා කරන වැසි ප්‍රමාණය මෙරට කෘෂිකර්මාන්තයට ප්‍රමාණවත් නැහැ - කෘෂි විද්‍යාඥයින් 11-03-18