සිංහරාජ රක්ෂිතය ආශ්‍රිතව වෙසෙන වන අලි දෙදෙනා කලවාන ප්‍රදේශයට රැගෙන යාමට කැබිනට් අනුමැතිය. 12-07-18