පැහැරගන්නා ලද යතුරු පැදිවලින් ගොස් රන්මාල සොරාගෙන යන පුද්ගලයෙකු හික්කඩුවේදී අත්අඩංගුවට 10-01-18