නායක‍යෙක් හදාගන්න බැරි නම් ජනපතිට තමයි සියලු ජාතීන්ට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන්-ඇමති දයාසිරි 12-01-17


      © Copyright 2006-2016. Content copyright by the content owners. Our automated video discovery system provides a userfriendly and managed interface to access publicly available Internet video content.

Created by Supun Manukulasuriya