බොහෝ අය කියනවා දකුණු ආසියාවේ තියන හොඳම පොත් ප්‍රදර්ශනය ලංකාවේ තියෙන්නේ කියලා - විජිත යාපා 14-09-17