ඡන්දය දෙන්න ඕන ප්‍රදේශයට සංවර්ධනයක් වෙන පක්ෂයකට ද නැත්නම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ඡන්දයක් විදිහට ද 08-02-18