මරණීය දණ්ඩනය නියම වී තිබයදීත් මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ නියැලෙන්නන්ගේ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක වෙයි. 12-07-18