යම් කිසි දෙයක් ඉවත් කළ යුතු නම් එය ඉවත් කිරිමේ අයිතිය අපට ලැබෙනවා - අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු 14-03-18