රනිල් වික්‍රමසිංහට අධිවේගී මාර්ග පිළිබඳව මානසික ව්‍යාධියක් හැදෙමින් තිබෙනවා - චමීර පෙරේරා‍ 09-09-17