නීතිපති දෙපර්තමේන්තුව සමාජ මාධ්‍යයට නීති සකසන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙළි කරයි. 14-03-18