සොරකම් ඇතුළු අපරාධ රැසකට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු මිද්දෙණිය ලබුහේන්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට 14-03-18