පසුගිය රජය කාලේ සුදු වෑන්වලින් මිනිස්සු පැහැර ගත්තා. නමුත් මේ වනවිට යහපාලන රජය යටතේ එහෙම නෑ 12-07-18