රත්මලානේ දී යුධ හමුදා කෝප්‍රල්වරයෙකුට වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට. 12-07-18