අද මැදියම් රැයේ සිට විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති එකාබද්ධ කමිටුව ස්වෙච්ඡා සේවාවලින් ඉවත් වෙයි 14-03-18