මහින්ද මහත්මයාට ඕන නම් මේ ඡන්දෙදී බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති වෙන්න පුළුවන් - අනුර කුමාර 12-01-18