රාජ්‍ය නිලධාරීන් සැලකිය යුතු ආකාරයට අසරණ වෙලා තියෙනවා - හිටපු විගණකාධිපති සරත් මායාදුන්නේ 13-09-17