භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාවක් රාජාංගනයේ දී නවතයි. 12-07-18