හම්බන්තොට විදුහල්පතිනියගේ මරණය ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කළ ව්‍යාජ පරීක්ෂණ ප්‍රථිපල කරලියට 14-03-18