නියං තත්ත්වයන් හඳුනා ගනිමින් ඊට මුහුණ දිය හැකි විද්වත් කමිටුවක් පිහිටුවන්න - ජනපතිගෙන් උපදෙස් 10-01-18