ඉන්දියාව සහ ජපානය ඒකාබද්ධව ඉදිකරන ස්වාභාවික වායු විදුලි බලාගාර සඳහා කෙරවලපිටියෙන් රජයේ ඉඩම් 12-07-18