මින්නේරිය ගිරිතලේ ස්වභාවික රක්ෂිතයේ රිදී ඇල්ල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය මහා පරිමාණ දැව ජාවාරම 12-01-18