රාජ්‍ය සේවකයින්ට සුනම්‍ය කාර්යාල වේලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව මාධය දැනුවත් කිරීමේ හමුව 13-09-17