අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් එක්ක මේ වන විට අග්‍රාමාත්‍යතුමා හොඳට පාටි දානවා ඇති බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි 11-07-18