ඔරුගොඩවත්ත මෝටර් රථ ඉංජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනයේ නව ගොඩනැගිල්ල ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද විවෘත කෙරේ 14-09-17