දැරියකට මරු කැඳවූ කෑගල්ලේ බස් රථ අනතුරින් පසු ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වය පාලනයට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් 14-01-18