ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිලධාරීන් මින් ඉදිරියට ඡන්දයෙන් තේරී පත් විය යුතුයි - මැක්ස්වෙල් ද සිල්වා 09-02-18